Zendmast Protest Haarlemmermeer

Twitterlogo

Laatste nieuws kijk op  Twitter @Zendmastprotest

26 febr. 2016 KPN trekt beroep in:

Op 29 maart zou er een zitting plaatsvinden bij de rechtbank te Haarlem, waarin KPN in beroep zou gaan tegen de gemeentelijke weigering van de plaatsing van een 40 meter hoge zendmast bij de Laan van Berlioz. Nu blijkt KPN van gedachte veranderd en heeft het beroep ingetrokken. Daarmee is de zitting bij de Rechtbank op 29 maart a.s. vervallen. Goed nieuws voor de inwoners van Nieuw-Vennep.

Voor de actuele stand van zaken, kijk onder het kopje media. 

Er staan een hoop interessante berichten op twitter (filmpjes, rapporten, artikelen) @zendmastprotest op de rechterkolom vindt u de laatste Tweets

TEDX filmpje 2016

De gemeenteraad van de Haarlemmermeer heeft op 23 oktober 2014 ingestemd met het “Beleid masten voor mobiele telecommunicatie”.

Gemeente inspraakrechtinspraakrecht alle insprekers

Iedere burger heeft recht om zijn mening te geven over plannen die er in de gemeente zijn. In de gemeente Haarlemmermeer hebben verschillende mensen van hun inspraakrecht gebruik gemaakt om hun ongerustheid te uiten aan de raad. Klik hier om de inspraak te bekijken.

Gezondheidsraad Brief gezondheidsraad

Het standpunt van de Gezondheidsraad is opmerkelijk. Zij geven géén garanties af voor onze gezondheid op de lange termijn. Dit n.a.v. de uitspraak van Monet  (= samenwerkingsverband gezamenlijke providers), die ons gemeentebestuur al tijden voorhoudt dat er niets aan de hand is. De Telecomindustrie zegt dus dingen die niet kloppen….Klik hier om de brief van de gezondheidsraad te openen. Het Pdf bevat ook de onderliggende correspondentie.

Zie ook onjuiste uitspraken in dit  filmpje (link) tijdens informatiebijeenkomst voor bewoners in Hoofddorp vorig jaar. Ook zegt de Telecom tegen bewoners dat een mast  €200.000 kost, maar vraagt zij een vergunning aan bij de gemeente waarin ze slechts 1/6 van dat bedrag € 33.400 opgeven als totale projectkosten. Hoe geloofwaardig zijn de providers nog en waarom vertrouwt onze gemeente hen alle besluitvorming rondom zendmasten toe?

In het verslag dat de gemeente in november 2013 voerde met Monet (zie link ), heeft de gemeente nog aangegeven de regie over de inrichting van de buitenruimte zelf te willen houden. Wat is er in die tussentijd gebeurd?

Citaat: De gemeente neemt de beslissing over de uiteindelijke locatie.
Het criterium dat de stedenbouwkundige hanteert bij zijn onderzoek naar potentiele locaties volgen uit het antennebeleid (afstandscriterium t.a.v. scholen en kinderdagcentra etc.). Gemeente wil regie houden op de inrichting van de buitenruimte.

 

flyer voor 3 juliGerenommeerde wetenschappers waarschuwen de gemeente

Op deze site vindt u de brieven die de gemeente Haarlemmermeer eind juni 2014 heeft mogen ontvangen van deskundigen.lucas reijnders

Naast de Nederlandse professor Lucas Reijnders (hier vindt u zijn brief aan onze gemeentebestuurders) hebben 2 internationale kopstukken de gemeente geschreven.

Het voorzorgsprincipe wordt al jarenlang internationaal geadviseerd in resoluties van het Europees Parlement:  2009 nr 2008/2211(INI)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//NL

2011 resolutie nr 1815

http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1815.htm

Doc. 12608 06 May 2011

Zie LINK

Verder geeft de WHO sinds 2011 aan dat straling in categorie 2b thuishoort: mogelijk kankerverwekkend.

De Nederlandse regering slaat alle waarschuwingen in de wind en blijft vasthouden aan een hele ruime limiet en aan sterk verouderde onderzoeken. Vreemd dat Nederlandse Regering alle adviezen m.b.t. voorzorgsprincipe straling nog steeds niet is opgevolgd; dit in tegenstelling tot de landen om ons heen en wereldwijd.

Deze landen passen hun beleid aan en zorgen voor plaatsing buiten woongebieden. Zij hanteren ook een veel lagere stralingslimiet.

Zie vergelijkingen in onderstaande tabel:tabel blootstellingslimieten

Gemeenten hebben zorgplicht voor hun inwoners.

Gemeente Haarlemmermeer wijst in haar nieuwe beleid naar aanbevelingen van de raad van ministers van de EU uit 1999. Ook wordt er in de gemeentelijke nota beweerd dat de WHO geen aantoonbaar verband ziet. Vreemd dat Nederland, en dus ook de gemeenten, blijven vasthouden aan rapporten en adviezen uit het verleden, terwijl de stand van de wetenschap en de adviezen inmiddels 15 jaar later er toch heel anders uitziet….

Bewoners vinden dat de gemeente voldoende op de hoogte is van de gevaren en  haar inwoners maximaal moet beschermen tegen gezondheidsrisico’s.

Met het hanteren van een voorzorgsprincipe van 500 meter en het slim plaatsen van de masten kan de gemeente de regie houden op dit dossier.

In het huidig voorliggende beleid zie link heeft het College van B&W de regie echter compleet in handen van de providers gelegd.

 

Youtubefilm:

lucas Reijnders

voorlichting gemeenteraad Haarlemmermeer

Prof.dr. L. Reijnders Klik hier

 

MoolenburghOud huisarts Dr. Hans C. Moolenburgh  klik hier

 

TelegraafARTIKEL

 

Nieuws:  zie kopje media voor het laatste nieuws

Telegraaf van 30 april 2014 Kritisch artikel. Klik op het artikel om de tekst te kunnen lezen.

 

Bekijk hier een Youtube-filmpje met opmerkelijke uitspraken, die gemaakt zijn protest Hoofddorp infoavond
tijdens de informatieavond van de provider T-Mobile in Hoofddorp.

 

 

HD 21 maart 2014 artikel HD

In het bovenstaand krantenartikel van het Haarlems Dagblad van vrijdag 21 maart wordt een belangrijke stelling over gezondheid uit de brief van Monet (brief Telecom) door de Gezondheidsraad anders uitgelegd. Klik hier voor het Haarlems Dagblad-artikel.

Het vorige College van B&W van de Haarlemmermeer heeft zonder tussenkomst van de raad een radicale beleidswijziging in het zendmastbeleid doorgevoerd. Dit houdt in dat overal in de Haarlemmermeer een zendmast geplaatst kan worden zonder afstand van woningen. Zendmastprotest heeft hierop gereageerd (lees bezwaarschrift verderop), maar ook de andere partij nl. de overkoepelende organisatie telecomproviders genaamd Monet heeft gereageerd.

Met verbijstering hebben wij kennis genomen van de brief die MONET, aan onze gemeenteraad heeft gestuurd. Klik hier voor de brief van Monet brief Monet telecom 2

Er staan  onjuistheden in. De World Health Organisation waarschuwt wel degelijk voor gezondheidsgevaren, door het risico van Elektromagnetische straling te classificeren als mogelijk kankerverwekkend! Fact sheet N°193

Hoe kan MONET zeggen dat mensen geen schadelijke gevolgen ondervinden en “een heel leven lang” 24/7 kunnen verblijven in de directe nabijheid van zendmasten”? Er is geen sluitend bewijs vanuit WHO dat Elektromagnetische Straling op lange termijn onschadelijk is.

mw. Carola van Stapele is tevens vice-president radio netwerk deployment bij T-mobile. T-Mobile is voornemens op 3 locaties  zendmasten te plaatsen nabij en in woonwijken.

Zendmastprotest heeft de inwoners van de Haarlemmermeer op geroepen om te protesteren d.m.v. het ondertekenen van een bezwaarschrift.

Open de Flyer voor alle informatie.

Download het bezwaarschrift  en lees onze zorgen over het nieuwe beleid.BEZWAARSCHRIFT NOTA

We willen dat de  Gemeente en de Raad de zorgen van de bewoners uit de Haarlemmermeer onderkennen en alle mogelijkheden  gebruiken om zo min mogelijk masten te laten plaatsen en alleen op plaatsen op voldoende afstand van woonwijken.

Sessie inzake de plaatsing en effecten van GSM / UMTS / LTE antennes in de Haarlemmermeer Raadzaal op 23 januari raadsleden is niet doorgegaan.

De sessie welke gepland stond op 23 januari 2014 met de raadsleden en het college is niet doorgegaan. Een hoofdelijke stemming wijst uit dat het debat uitgesteld wordt wegens de behoefte aanwezige informatie te ordenen en een benchmark uit te voeren op beleid van andere Nederlandse gemeenten. Om 19.00 uur zijn de burgers geïnformeerd over uitstellen van de vergadering. De toegestroomde burgers hebben toen om uitleg gevraagd aan raadsleden. Hierdoor ontstond een discussie. Zie kopje media voor de verslagen van de kranten. In de week van 27 januari zal het college met een nieuw voorstel komen voor de planning van het debat. Kijk naar de uitzending.

Achtergrond informatie

Wie zijn wij?

Onze actiegroepen uit Nieuw Vennep en Hoofddorp trekken samen op in de strijd tegen het beleid van de gemeente. Wij gaan ons protest Haarlemmermeerbreed aanpakken, omdat het nieuwe beleid immers alle 26 dorpen binnen de Ringvaart aangaat, en alle ruim 144.000 inwoners hiermee te maken hebben.

twitter symbool

Ons twitteraccount is zendmastprotest klik hier

Op 28 november 2013 vond er een voorlichtingsbijeenkomst plaats voor de raadsleden van de Haarlemmermeer over UMTS antennes. Samen met het Hoofddorpse zendmastprotest collectief hebben we gepleit voor een ander geluid dan het Antennebureau en RIVM.

De raad was bereid te luisteren naar een extra voorlichting met een kritische kijk op de Antennes. Op 19 december 2013 zijn raadsleden geïnformeerd door sprekers met een andere kritische visie t.a.v. zendmasten. Met o.a. Prof. Dr. Lucas Reijnders over electromagnetische straling en de oud-huisarts Dr. Hans Moolenburgh over gezondheid. De meeste fracties waren aanwezig bij deze lezing. Belangrijk punt tijdens deze lezing; is het verantwoord een zendmast met meerdere zendinstallaties op minder dan 50 meter van woonhuizen te zetten? De sprekers concluderen dat er voldoende aanwijzingen zijn om het voorzorgprincipe aan te houden met een voldoende afstand (400 meter volgens wetenschappelijke artikelen) tot woonhuizen, kinderdagverblijven en scholen. De gemeente heeft ook nog voldoende ruimte om dit voorzichtige beleid te kunnen verdedigen (eventueel bij de rechter).

De gemeenteraad vergadering inzake plaatsing en effecten van GSM/UMTS/LTE antennes in de Haarlemmermeer zou op 23 januari 2014 plaatsvinden, maar ging niet door wegens een onverwachte brief van de Telecomproviders (verenigd in Monet). De wethouder wilde zich beter in de materie verdiepen en stelde voor om de raadsessie uit te stellen. Uiteindelijk is er een nieuw beleid geschreven en vond het debat plaats op 3 juli en 23 oktober 2014.

Nota 26 nov 2013 Haarlemmermeer m.b.t. plaatsingsbeleid Zendmasten

Open de nota.

nota B&W plaatje

 

 

 

 

 

 

 

Afkeuring van Professor Lucas Reijnders t.a.v.  de nota

 

lucas reijndersKlik hier naar de reactie van Prof. Lucas Reijnders t.a.v. de nieuwe nota

 

 

 

Electromagnetische straling gevaarlijk

Klik hier voor de gevaren van mobiele telefonie

http://www.stralingswijzer.nl/uitspraak-italiaanse-hof-gsm-straling-schadelijk